Všeobecné obchodní podmínky

Prodej prezenčních kurzů, seminářů a konzultací

Obsluha plošin - prezenční kurzy a opakovaná školení | janacechova.cz

Podnikající fyzické osoby Ing. Jany Čechové

se sídlem 664 23 Čebín 326

IČ: 697 55 451

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup prezenčních kurzů, seminářů a konzultací (dále též jen jako „produkt“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.JanaCechova.cz nebo na základě emailové či telefonické objednávky u podnikající fyzické osoby Ing. Jana Čechová, IČ:697 55 451 se sídlem Čebín 326, PSČ 664 23 (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Poskytování poradenských služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve  smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu nebo s užíváním internetových stránek www.JanaCechova.cz souvisí.

3. Přejeme si, aby pro Vás naše produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás zadáte objednávku.  Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat Vám produkt nebo službu přesně podle Vaší objednávky a Vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V.  Dodací a storno podmínky – semináře

VI. Dodací podmínky – konzultace a poradenské služby

VII. Odstoupení od smlouvy

VIII. Práva z vadného plnění

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

Příloha A      Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha B      Zásady ochrany osobních údajů

 

II.

Důležité pojmy (definice)

 

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba:

Ing. Jana Čechová

IČ: 697 55 451

DIČ:  prodávající není plátcem DPH

se sídlem Čebín 326, PSČ 664 23

Adresa pro doručování: Čebín 326, PSČ 664 23

Kontaktní telefon: +420 607 949 039

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@JanaCechova.cz.

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.JanaCechova.cz uzavře s podnikající fyzickou osobou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím je ten, kdo uzavře prostřednictvím webového rozhraní www.JanaCechova.cz nebo na základě emailové či telefonické objednávky s podnikající fyzickou osobou jako Prodávajícím smlouvu o poskytování poradenských služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, kde jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Poskytujeme stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.JanaCechova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní

 

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo mailem.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených produktů včetně popisu, co obsahují, komu jsou určeny, u kurzů a seminářů s uvedením místa a termínu konání.

Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení Vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme Vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašleme.

 

IV.

Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTU. U jednotlivých produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. V případě poskytování konzultací a poradenských služeb jinde než v městě Brno bude k ceně připočítáno dopravné ve výši 7Kč na každý kilometr z místa našeho sídla do místa poskytování konzultace a poradenských služeb. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou, včetně nákladů na dopravu v městě Brno.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt dodat (připustit k účasti na kurzu / opakovaném školení / semináři) až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, uveďte příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby Vám vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V.

Dodací a storno podmínky - kurzy a semináře

1. Na základě objednávky účasti na konkrétním kurzu / opakovaném školení / semináři přes webové rozhraní Vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení Vám bude potvrzeno místo na kurzu / opakovaném školení / semináři a zaslány podrobnější pokyny.

Objednávku je možné učinit nejpozději 5 dnů před konáním kurzu / semináře. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na kurz / opakované školení / seminář až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

2. V případě, že by kurz / opakované školení / seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášejícího zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní kurz / opakované školení / seminář podle Vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

3. V případě, že se nebudete moci kurzu / opakovaného školení / semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo Vás účastnila jiná osoba.

4. V případě zrušení účasti na kurzu / opakovaném školení / semináři z Vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře Vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 8 až 14 dnů před konáním kurzu / opakovaného školení / semináře bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 8 a méně dnů předem je platba nevratná.

5. Přihlášením na kurz / opakované školení / seminář odesláním objednávky nebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny kurzu / opakovaného školení / semináře dáváte souhlas s tím, aby v průběhu byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech Prodávajícího.

VI.

Dodací podmínky – konzultace a poradenské služby

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB

1. Poskytování konzultací a poradenských služeb se řídí především občanským zákoníkem.

2. Při poskytování konzultací a poradenských služeb se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování poradenských služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace a poradenských služeb, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí poradenských služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování poradenských služeb nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace a poradenských služeb vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

3. Termín poskytnutí konzultace nebo poradenských služeb bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace a poskytování poradenských služeb nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

 

VII.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských služeb), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno emailem na info@janacechova.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete v Příloze A tohoto dokumentu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VIII.

Práva z vadného plnění

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako Prodávající Vám odpovídáme, že poskytnutý produkt nebo služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.

5. Kupující má právo a současně i povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových údajů nebo odkazu ke stažení, o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího a požadovat nápravu. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „HROMADNÁ POŠTA“ nebo "SPAM", používáte-li Gmail, tak do složky "AKTUALIZACE". Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu info@janacechova.cz, nebo zaslat písemně na naší adresu uvedenou v čl. II VOP případně uplatnit osobně. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@JanaCechova.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (předpis č. 174/1968 Sb. v patném znění a předpisů souvisejících) vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje :

a) na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy (předpis č. 61/1988 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících),

b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy (předpis č. 266/1994 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících), na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

c) na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování shody (předpis č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících). I na tyto orgány a organizace se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz .

4. Podpisem etického kodexu jsme vázáni o zasazování se a dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a etických zásad kterými jsou: profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete v příloze A.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 20.5.2018.

Příloha A

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět.

ZDE - Stáhnete vzorový formulář

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Ing. Jana Čechová
IČ: 033 98 765
se sídlem 664 23 Čebín 326
telefon : +4206079490397
Adresa pro doručování elektronické pošty:

info@JanaCechova.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) / o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*) / datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*):

Číslo účtu spotřebitele / spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte

Příloha B

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO JE SPRÁVCE ?

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Čechová, IČ 697 55 451, se sídlem 664 23 Čebín 326.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou:

www.JanaCechova.cz
Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@JanaCechova.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
Plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Pro poskytování služeb a plnění smluv - vaše osobní údaje v rozsahu:
e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - dodání zboží a služeb.
Vedení agendy absolventů kurzů - osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence kvalifikačních dokladů.
Vedení agendy absolventů opakovaných školení - osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence aktualizace kvalifikačních dokladů. Podmínky použití a způsob ochrany osobních údajů absolventů opakovaných školení může být (v případě potřeby podrobně specifikován ve Zpracovatelské smlouvě).
Vedení agendy námi vydaných i rozšířených oprávnění - osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní způsobilost k obsluze stroje, datum zkoušky, číslo a rozsah oprávnění) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci kvalifikačních dokladů.
Podmínky použití a způsob ochrany osobních údajů absolventů našich kurzů a opakovaných školení, může být (v případě potřeby) podrobně specifikován ve Zpracovatelské smlouvě.

Vedení účetnictví - jste-li zákazníky - vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing - zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Pokročilý marketing - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Fotografická dokumentace na kurzech a opakovaných školeních - Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
 • Facebook, Google, LinkedIn, Twitter
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty,
 • partneři specializující se na prodej, servis, pronájem a výrobu pracovních plošin / jeřábů.
 • Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@JanaCechova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě do 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Například odhlášením z newsletteru - omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dnů.

V případech, kdy jsme vázáni zákonnou povinností - například evidovat vystavené daňové doklady nebo vystavená doklady o odborné kvalifikaci po lhůtu stanovenou zákonem smažeme takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018.

Ing. Jana Čechová