Obsluha pracovních plošin bez malérů

Obsluha pracovních plošin bez malérů

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí – oprávněná obsluha pracovní plošiny příslušné kategorie. 

Ve smyslu ČSN ISO 18878 jsou to držitelé oprávnění k obsluze pohyblivých plošin v patřičném rozsahu – skupina, druh, typ.

Jsou to osoby:

 • Starší 18 let
 • Duševně a zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od lékaře)
 • Prokazatelně seznámené s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách, s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách, s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany (předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika)
 • Prakticky zacvičené v obsluze stroje kompetentní osobou – pověřený zaměstnanec výrobce, provozovatele plošiny nebo specializovaného školícího centra na danou kategorii plošiny (skupinu, druh, typ)
 • Přezkoušené z teoretických znalostí a z praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny patří mezi technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Jsou zařazeny mezi vyhrazená nebo určená technická zařízení a nad jejich provozem bdí státní odborný technický dozor.

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována. Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Bezpečný a efektivní provoz plošin začíná plánováním ze země.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení samotných pracovníků v koši, ale i plošiny jako takové a taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Vždy je potřeba dbát na:

 • Řádné převzetí, zabezpečení a zajištění výškového pracoviště plošiny
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou
 • Vykonáváním činností na plošině řádně proškoleným použivatelem plošiny
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu (nezbytná součást provozního systému plošin)

Bezpečnostní předpisy obsluhy plošin byly napsány krví.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Život a zdraví nám nikdo nevrátí. Tak proč riskovat život a sankce?

§ 19 zákona 251/2005 Sb. v platném znění

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví :

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Podrobné informace a termíny kurzů pro obsluhu plošin najdete zde:

Přečtěte si také :

 • Kategorie
 • Zůstaneme v kontaktu ?