Obsluha pohyblivých plošin bez malérů

Kurzy a opakovaná školení obsluhy plošin - Ing. Jana Čechová

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny patří mezi technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Jsou zařazeny mezi vyhrazená nebo určená technická zařízení, nad jejich provozem bdí státní odborný technický dozor.

Samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí – oprávněná obsluha – držitel oprávnění (průkazu) k obsluze pohyblivých plošin v patřičném rozsahu (skupina, druh, typ).

Obsluha plošin podle ČSN ISO 18878

Osoba starší 18 let

Duševně a zdravotně způsobilá pro práci ve výškách (doklad od lékaře)

Prokazatelně seznámená s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách, s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách, s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany (předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika)

Prakticky zacvičená v obsluze stroje kompetentní osobou (může to být pověřený zaměstnanec výrobce, provozovatele nebo pronajímatele plošiny (vlastník oprávnění obsluhy plošin v příslušném rozsahu – ideálně se 2 roky praxe), specializovaného školícího centra pro obsluhu plošin nebo revizním technikem ZZ.
Praktický zácvik musí být proveden vždy pro konkrétní kategorii plošiny (skupinu, druh, typ včetně podvozku) .

Přezkoušená z teoretických znalostí a z praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie.

Efektivní provoz plošin začíná pečlivým plánováním ze země.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována.
Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení samotných pracovníků v koši, ale i plošiny jako takové a taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Při obsluze plošiny dbejte na

 • Řádné převzetí pracoviště (seznámení se s riziky pracovního místa)
 • Splnění požadavků výrobce stroje na místo nasazení (sklon a únosnost plodloží, … )
 • Řádné zabezpečení a zajištění výškového pracoviště plošiny
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou
 • Vykonáváním činností na plošině řádně proškoleným použivatelem plošiny
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu (nezbytná součást provozního systému plošin)

Obsluha plošiny ve volném terénu

 • Sledování povětrnostních podmínek – únosnost podloží, viditelnost, rychlost a síla větru (max. 36 km/h nebo rychlost stanovenou výrobcem). Zákaz používání plošiny za bouřky, když se blízká, při námraze nebo mrznoucím dešti.
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení (například vedení nízkého napětí, práce v blízkosti trakčního vedení městských nebo železničních drah a vleček (zajištění pracoviště po elektrické stránce)
 • Ochranná pásma energetického díla
 • Podzemní vedení – vodovody a kanalizace, ochranná pásma plynového vedení, …

Elektrotechnická kvalifikace obsluhy plošin

Obsluha pracovní plošiny musí být schopná průběžně kontrolovat stav zajištění svého pracoviště po elektrické stránce. Je to pro ni doslova otázkou přežití.

Také musí vědět, co má dělat když :

 • Nemá řádně zajištěné pracoviště po dopravní nebo elektrické stránce – předpokládá se minimální elektrotechnická kvalifikace v rozsahu osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
 • Parametry a omezení plošiny dané výrobcem neodpovídají podmínkám v místě požadovaného nasazení
 • Dojde k poruše stroje
 • Dojde k mimořádné situaci na plošině nebo ve výšce, ke stavu nouze
 • V mimořádných atmosférických nebo klimatických podmínkách, …

Amatérům při obsluze plošin hrozí katapultový efekt.

Animované video ukazuje rizika obsluhy samohybné teleskopické plošiny v přepravní poloze při pomalé jízdě vpřed na zpevněné komunikaci ve volném prostoru.

Představte si, jaké síly působí na tělo člověka, který totéž udělá na nezpevněném terénu ve výšce, kde jsou stromy nebo stožáry elektrického venkovního vedení pod napětím, …

Zlaté české ručičky to nezachrání.

Pouze školení profesionálové vědí, jak jsou plošiny zákeřné. Problém nemusí nastat okamžitě při provedení nebezpečného manévru nebo zakázané manipulace. Uděláte to třeba 100x a nic se neděje, ale při souhře špatných okolností je zle.

Chyby amatérů při obsluze plošin mívají fatální následky.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Život a zdraví nám nikdo nevrátí. Tak proč riskovat život a sankce?

Pokuty za přestupky

§ 19 zákona 251/2005 Sb. v platném znění

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví :

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Předpisy obsluhy plošin byly napsány krví. Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti. 

Přečtěte si:

 • Kategorie
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.