Obsluha pohyblivých plošin bez malérů

Kurzy a opakovaná školení obsluhy plošin - Ing. Jana Čechová

Samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí – oprávněná obsluha pracovní plošiny příslušné kategorie. 

Ve smyslu ČSN ISO 18878 jsou to držitelé oprávnění k obsluze pohyblivých plošin v patřičném rozsahu – skupina, druh, typ.

Jsou to osoby:

 • Starší 18 let
 • Duševně a zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (doklad od lékaře)
 • Prokazatelně seznámené s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách, s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách, s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany (předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika)
 • Prakticky zacvičené v obsluze stroje kompetentní osobou (může to být pověřený zaměstnanec výrobce, provozovatele nebo pronajímatele plošiny (vlastník oprávnění obsluhy plošin v příslušném rozsahu – ideálně se 2 roky praxe), specializovaného školícího centra pro obsluhu plošin nebo revizním technikem ZZ.
  Praktický zácvik musí být proveden vždy pro konkrétní kategorii plošiny (skupinu, druh, typ včetně podvozku) .
 • Přezkoušené z teoretických znalostí a z praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny patří mezi technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Jsou zařazeny mezi vyhrazená nebo určená technická zařízení a nad jejich provozem bdí státní odborný technický dozor.

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována. Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Efektivní provoz plošin začíná pečlivým plánováním ze země.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení samotných pracovníků v koši, ale i plošiny jako takové a taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Vždy je potřeba dbát na:

 • Řádné převzetí pracoviště (seznámení se s riziky pracovního místa)
 • Splnění požadavků výrobce stroje na místo nasazení (sklon a únosnost plodloží, … )
 • Řádné zabezpečení a zajištění výškového pracoviště plošiny
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou
 • Vykonáváním činností na plošině řádně proškoleným použivatelem plošiny
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu (nezbytná součást provozního systému plošin)

V případě práce plošiny v terénu:

 • Sledování povětrnostních podmínek – únosnost podloží, viditelnost, rychlost a síla větru (max. 36 km/h nebo rychlost stanovenou výrobcem). Zákaz používání plošiny za bouřky, když se blízká, při námraze nebo mrznoucím dešti.
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení (například vedení nízkého napětí, práce v blízkosti trakčního vedení městských nebo železničních drah a vleček (zajištění pracoviště po elektrické stránce)
 • Ochranná pásma energetického díla
 • Podzemní vedení – vodovody a kanalizace, ochranná pásma plynového vedení, …

Často se setkávám s ignorací povinného zajištění základní elektrotechnické kvalifikace osob (§4 vyhlášky číslo 50/1978 Sb. v platném znění) ze strany provozovatelů, pronajímatelů i nájemců pracovních plošin.

Obsluha pracovní plošiny musí být schopná průběžně kontrolovat stav zajištění svého pracoviště po elektrické stránce. Je to pro ni doslova otázkou přežití.

Také musí vědět, co má dělat když :

 • Nemá řádně zajištěné pracoviště po dopravní nebo elektrické stránce – předpokládá se minimální elektrotechnická kvalifikace v rozsahu osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
 • Parametry a omezení plošiny dané výrobcem neodpovídají podmínkám v místě požadovaného nasazení
 • Dojde k poruše stroje
 • Dojde k mimořádné situaci na plošině nebo ve výšce, ke stavu nouze
 • V mimořádných atmosférických nebo klimatických podmínkách, …

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti. 

Předpisy obsluhy plošin byly napsány krví.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Život a zdraví nám nikdo nevrátí. Tak proč riskovat život a sankce?

§ 19 zákona 251/2005 Sb. v platném znění

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví :

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Hrozí vám pokuta?

Přečtěte si:

 • Kategorie
 • Zůstaneme v kontaktu ?