Obsluha pracovních plošin bez malérů

Obsluha pracovních plošin bez malérů

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí. 

Ve smyslu ČSN ISO 18878 jsou to držitelé oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie. Jsou to osoby:

 • Starší 18 let
 • Duševně a zdravotně způsobilé (doklad od lékaře)
 • Prokazatelně seznámené s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách, s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách, s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany (předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika)
 • Prakticky zacvičené v obsluze stroje kompetentní osobou – pověřený zaměstnanec výrobce, provozovatele plošiny nebo specializovaného školícího centra na danou kategorii plošiny (skupinu, druh, typ)
 • Přezkoušené z teoretických znalostí a z praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie

Pojízdná zdvíhací pracovní plošina patří mezi vyhrazená nebo určená technická zařízení.

Smí se používat jen pro účely, pro které byla konstruována. Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, aby ji uměla dobře ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Bezpečný a efektivní provoz plošin začíná plánováním ze země :

Každý pracovník na pohyblivé pracovní plošině, musí vědět, že porušení bezpečnostních předpisů pro provoz plošiny a specifických pracovních postupů pro práce ve výškách může znamenat nejen jeho vlastní ohrožení, ale taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí stroje.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu zařízení, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Vždy je potřeba dbát na:

 • Řádné převzetí a zabezpečení výškového pracoviště plošiny
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti (řádně proškolená obsluha a použivatelé plošiny)
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu (nezbytná součást provozního systému plošin)

Bezpečnostní předpisy obsluhy plošin byly napsány krví.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Život a zdraví nám nikdo nevrátí. Tak proč riskovat život a sankce?

§ 19 zákona 251/2005 Sb. v platném znění

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví :

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Eshop s podrobnými informacemi o kurzech pro obsluhu plošin jsou zde: www.ObsluhaPlosin.cz

Přečtěte si také

 • Kategorie
 • Zůstaneme v kontaktu ?