Požadavky na obsluhu zvedacích plošin v ČR

3068x

Právní a ostatní požadavky na obsluhu pohyblivých pracovních plošin – zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví – vyhrazených zdvíhacích zařízení, kterými jsou plošiny provozované podle zákona č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, v platném znění.

Prováděcí vyhláška č. 19/1979 Sb., v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, určuje vyhrazená zdvihací zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

§2(1)c této vyhlášky stanovuje za vyhrazené technické zařízení s motorickým pohonem pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry.

Samostatně obsluhovat pojízdné zdvíhací pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou způsobilostí prokazatelně pověření zaměstnavatelem na základě oprávnění (průkazu) k obsluze pohyblivých plošin příslušné kategorie (kvalifikační standard národní soustavy kvalifikací kód 37-070-H, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

Pozorný čtenář určitě postřehl, že názvosloví se mírně liší.

Důvodem je dlouhodobý nesoulad české legislativy a technických norem pro provoz plošin, které byly převzaty překladem.

Kdo je oprávněná obsluha pojízdných zdvíhacích plošin?

 • Osoba starší 18 let
 • Duševně a zdravotně způsobilá pro práci ve výškách (doklad od poskytovatele pracovně – lékařských služeb)
 • Prokazatelně seznámená s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách, s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách, s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany (předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika)
 • Prakticky zacvičená v obsluze stroje kompetentní osobou (může to být pověřený zaměstnanec výrobce, provozovatele nebo pronajímatele plošiny (vlastník oprávnění obsluhy plošin v příslušném rozsahu – ideálně se 2 roky praxe), specializovaného školícího centra pro obsluhu plošin nebo revizním technikem zdvíhacích zařízení.
 • Přezkoušená revizním technikem zdvíhacích zařízení / pověřeným zaměstnancem autorizované osoby z teoretických znalostí a praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie.
 • Oprávněná – na základě úspěšně vykonané kvalifikační zkoušky, získává oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie – konkrétního druhu a typu (průkaz). Nezbytné dokumenty pro vydání oprávnění k obsluze plošin:
  • zdravotní způsobilosti,
  • základním kurzu – teoretickém školení,
  • praktickém zácviku,
 • Pověřená zaměstnavatelem k obsluze pohyblivé pracovní plošiny příslušné kategorie ve smyslu §2d nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů.

Efektivní provoz plošin začíná pečlivým plánováním ze země.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována.
Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení osádky pracovního koše, ale i plošiny jako takové a taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti.

Při obsluze plošiny dbejte na:

 • Řádné převzetí pracoviště (seznámení se s riziky pracovního místa)
 • Splnění požadavků výrobce stroje na místo nasazení (sklon a únosnost podloží, … )
 • Řádné zabezpečení a zajištění výškového pracoviště plošiny
 • Bezvadný technický stav plošiny
 • Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou
 • Vykonáváním činností na plošině řádně proškoleným použivatelem plošiny
 • Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti
 • Předem dohodnutá a všem zainteresovaným osobám jasná a srozumitelná signalizace o uvedení plošiny do pohybu (nezbytná součást provozního systému plošin)

Obsluha plošiny ve volném terénu

 • Sledování povětrnostních podmínek – únosnost podloží, viditelnost, rychlost a síla větru (max. 36 km/h nebo rychlost stanovenou výrobcem). Zákaz používání plošiny za bouřky, když se blízká, při námraze nebo mrznoucím dešti.
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení (například vedení nízkého napětí, práce v blízkosti trakčního vedení městských nebo železničních drah a vleček (zajištění pracoviště po elektrické stránce)
 • Ochranná pásma energetického díla
 • Podzemní vedení – vodovody a kanalizace, ochranná pásma plynového vedení, …

Elektrotechnická kvalifikace obsluhy plošin

Obsluha pracovní plošiny musí být schopná průběžně kontrolovat stav zajištění svého pracoviště po elektrické stránce. Je to pro ni doslova otázkou přežití.

Musí vědět, co má dělat když:

 • Nemá řádně zajištěné pracoviště po dopravní nebo elektrické stránce – předpokládá se minimální elektrotechnická kvalifikace v rozsahu osoby poučené ve smyslu §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • Parametry a omezení plošiny dané výrobcem neodpovídají podmínkám v místě požadovaného nasazení
 • Dojde k poruše stroje
 • Dojde k mimořádné situaci na plošině nebo ve výšce, ke stavu nouze
 • V mimořádných atmosférických nebo klimatických podmínkách, …

Video ukazuje některá rizika obsluhy samohybné teleskopické plošiny v přepravní poloze při pomalé jízdě vpřed na zpevněné komunikaci ve volném prostoru.

Představte si jízdu amatéra ve volném terénu s překážkami na zemi i ve výšce (obrubník, stromy / stožáry elektrického vedení, … ).

Zlaté české ručičky to nezachrání.

Pouze školení profesionálové vědí, jak jsou plošiny zákeřné. Problém nemusí nastat okamžitě při provedení nebezpečného manévru nebo zakázané manipulace. Uděláte to třeba 100x a nic se neděje, ale při souhře špatných okolností je zle.

Chyby amatérů při obsluze plošin mívají fatální následky.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Život a zdraví nám nikdo nevrátí. Tak proč riskovat život a sankce?

Lidé to nechtějí vidět, ale předpisy obsluhy plošin byly napsány krví.

Je zbytečné hazardovat kvůli špatnému technickému stavu plošiny, nedbalosti či lehkomyslnosti. 

Přečtěte si:

Osvojte si pravidla obsluhy plošin:

 • Kurzy obsluhy plošin (pro začátečníky) – více informací (klikni na modrý text)
 • Opakované školení (pro oprávněnou obsluhu) – více informací (klik)

Související témata

Print Friendly, PDF & Email
Komentáře
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.

 • Kategorie