Lexikon

Názvosloví, přehled pojmů

Asistence na zemi

Lexikon - ASISTENCE obsluhy pracovních plošin

Jištění výškového pracoviště

Pověřená obsluha pojízdné zdvihací pracovní plošiny jistí výškové pracoviště ze země.

Bezpečnost osádky pojízdných zdvihacích pracovních plošin

BOZP - Technologické postupy pro pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Technologický postup 

Následkem zanedbávání řádné kvalifikace obsluhy a špatné organizace práce vznikají těžké pracovní úrazy, vždy spojené i s velkou hmotnou škodou.

Obsluhou zdvihacích plošin smí být pověřena pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí - držitel platného osvědčení a oprávnění k obsluze pracovní plošiny příslušné kategorie (průkazu).

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště včetně zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění - §101 - 106 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění - Zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Bezpečnostní celotělový postroj

Celotělový bezpečnostní postroj | janacechova.cz

Bezpečnostní mechanizmus k zastavení pádu těla - součást systému ochrany proti pádu z výšky.
Je předurčen k zachycení lidského těla při pádu a po pádu v úhlu 50° proti svislé ose.
Cena může ovlivnit pouze váš konfort při používání a při zachycení, ne bezpečnost.

Bezpečnostní přilba s tříbodovým úchytem

Bezpečnostní průmyslová přilba s tříbodovým úchytem | janacechova.cz

Povinné vybavení osádky pracovního koše všech typů pohyblivých pracovních plošin a pracovních košů - přídavného zařízení výložníkových jeřábů.

Důmyslný mechanizmus pro ochranu lebky. Slouží k pohodlnému, bezpečnému a spolehlivému upevnění přilby k hlavě v nepříznivých povětrnostních podmínkách / v okamžiku pádu / letu a následného zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Nedílnou součástí tříbodového úchytu je minimálně jedna bezpečnostní pojistka, která brání oběšení v případě, že při pádu dojde k náhodnému zachycení přilby o překážku (větev, výstupek na konstrukci, lešení a podobně).

Evropská směrnice

Směrnice je právním aktem vyneseným buď samotnou Radou Evropské unie nebo Radou a Parlamentem. Je závazná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice, ve smyslu stanoveného cíle, ale ponechává na jejich rozhodnutí prostředky a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

Harmonizovaná norma

ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno.

Používání těchto norem uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na trhu. Harmonizované a určené normy tvoří přibližně 1/6 všech platných ČSN.

Modifikace pracovní plošiny

Změny nebo doplňky originálu plošiny, které mají vliv na bezpečnost provozu, stabilitu, součinitele bezpečnosti a jmenovitou nosnost.

Národní soustava kvalifikací ČR 

Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v České republice.

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání: (kód 37-070-H) Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin..

Národní soustava povolání ČR 

O

Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin

Oprávnění a osvědčení k obsluze pracovních plošin

Průkaz obsluhy plošin

Je doklad o odborné způsobilosti k obsluze plošiny příslušné kategorie (skupina, druh, typ) vydaný revizním technikem zdvihacích zařízení ČR.

Jednotný vzhled a obsah osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin je chráněn ochrannou známkou. Platnost se prodlužuje účastí na pravidelném opakovacím školení.

Nemusí být akceptováno v zahraničí z důvodu nesouladu právních předpisů a absence jakékoli mezinárodní dohody o vzájemném uznávání profesní kvalifikace obsluhy plošin.

Osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP

Není-li možné rizika odstranit, dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředky musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, bránit výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 390/2021 Sb.

Podle evropské Směrnice 89/686/CEE se jedná o všechny prostředky (včetně příslušenství a doplňků) určené k ochraně osob před riziky, která ohrožují jejich život, zdraví a bezpečnost (související právní předpis je například zákoník práce).

Obsluha plošin - protipádová ochrana | janacechova.cz

PAL Card

Powered Access License - mezinárodně platná karta obsluhy plošin příslušné kategorie, opatřená čárovým kódem a čipem, platnost 5 let.

PAL CARD uznávají v zemích, které akceptují pravidla mezinárodní neziskové organizace IPAF (International Powered Access Federation) světové autority v oboru pracovních plošin (MEWP).

Program školení organizace IPAF, certifikováno TÜV, splňuje požadavky ČSN ISO 18878. Pokud Vaše firma realizuje zakázky v zahraničí, je pravděpodobné, že bezpečnostní | revizní technik v místě práce oprávnění k obsluze plošiny uzná.

Je užitečné se informovat předem. Neuznávají ji například v zemích východní Evropy.

Postoupení


Přenesení správy, péče nebo řízení pracovní plošiny z nějaké osoby nebo subjektu na druhou osobu nebo subjekt.

Použivatel pracovního koše

Osoba vykonávající činnost v pracovním koši. Vždy musí být dbát pokynů obsluhovatele pracovní plošiny.
Musí být:

 • Tělesně a duševně způsobilá - splňující požadavky pro práci ve výškách
 • Starší 18 let
 • Prokazatelně seznámena se zakázanými činnostmi na plošinách, s riziky práce ve výškách, způsobem nástupu / výstupu do pracovního koše, s podmínkami používání protipádové ochrany osob v pracovním koši a s povinností použití bezpečnostní přilby. Prakticky zacvičena s obsluhou vybavení pracovního koše (pokud je to potřeba).

Pověřená obsluha pracovní plošiny


Vlastník osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie na základě prokazatelného seznámení s riziky jeho pracovní činnosti a s riziky v místě pracovního nasazení plošiny v souladu s pracovním systémem plošin (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů).

Pracovní obálka


Prostor, ve kterém je plošina navržena pracovat v rozmezí specifikovaných zatížení a sil při normálních pracovních podmínkách.

Pracovní systém plošin - organizace práce a pracovní postupy

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele, musí být zpracován v každé organizaci, kde se provozují pracovní plošiny.

Požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny (§5 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění).

 • 250/2021 Sb. - zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • 193/2022 Sb. - nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - §2g - místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání plošin a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorách a na pracovištích zaměstnavatele.
 • 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • 375/2017 Sb. - o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Revizní technik zdvihacích zařízení


Odborně způsobilá osoba - vlastník platného osvědčení / oprávnění o odborné způsobilosti na základě vykonání zkoušky u organizace státního dozoru získává osvědčení / oprávnění, které platí 5 let ode dne vydání.

Může to být zaměstnanec právnické osoby, případně fyzická osoba na základě objednávky / smlouvy a nebo vlastní zaměstnanec prokazatelně pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek zvedacích plošin. 

Provádí:

 • Revize a zkoušky plošin, o provedených zkouškách vystavuje zápis.
 • Poradenskou činnost při zajišťování bezpečnosti provozu plošin a při výběru nových plošin
 • Školí, zkouší, vydává / prodlužuje platnost osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin.

Rozdělení pracovních plošin

Používá se z důvodu výrazných rozdílů v obsahu poskytovaných informací, které je nutno v rámci výuky absolventům kurzů a opakovaných školení sdělit. 

Schválená laboratoř

Oprávněná laboratoř k provádění testů osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci směrnice 89/686/EHS - přezkoušení typu ES (článek 10), kontrolovat ES systém řízení jakosti konečného výrobku (článek 11a), kontrolovat ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru (článek 11b). Tato laboratoř je kontrolována  orgány členských států EU vyhlášenými v Úředním věstníku Evropského společenství.

Státní úřad bezpečnosti práce

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě  fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

Státní technický dozor nad provozem pracovních plošin

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Nad jejich provozem bdí orgány a organizace státního odborného technického dozoru, který se různě prolíná podle specifických požadavků na konstrukci, způsob využití, provozní podmínky a oblasti působnosti

1. BÁŇSKÝ ÚŘAD - vyhrazená technická zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění

2. DRÁŽNÍ ÚŘAD - určená technická zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku, pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné, pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím - ve smyslu § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění

3. MINISTERSTVO OBRANY - určená zařízení zdvihací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 metru (zdvíhací zařízení skupiny A) - § 5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů.

4. TECHNICKÝ INSTITUT ČR - vyhrazená technická zařízení zdvihací - TIČR

 • Podává na vyžádání odborná stanoviska
 • Provádí prohlídky a zkoušky u vyhrazených nebo se jich zúčastňuje vydává osvědčení 
 • Prověřuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění.
 • Prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a vydává jim k tomu osvědčení.
 • Prověřuje odbornou způsobilost obsluhy jako topiče parních a kapalinových kotlů.
 • Vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle §8 a poskytuje tyto informacepro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti.
 • Vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů a veřejnosti. 
 • Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

TÜV - Technischer Überwachungs-Verein

Technické kontrolní sdružení - německé sdružení organizací, které se zabývají testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím.

Určená technická zařízení zdvihací

podléhají dozoru podle §47 zákona č.266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění - technická zařízení, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků.

Uživatel - osoba pověřená provozem pracovních plošin


Odpovídá za technický stav plošin, jemu písemně určených. Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad provozem plošin. Při zapůjčení stroje mimo své pracoviště, práci řídí místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

Vyhrazená technická zařízení zdvihací

podléhají dozoru podle zákona č.250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
Rozumí se tím zařízení tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytech provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Zařízení pro zajištění pracovní polohy osádky v koši

Systém udržení polohy - protipádová ochrana | janacechova.cz

Systém pro udržení pracovní polohy

 1. Bezpečnostní celotělový postroj
 2. Spojovací prostředek
 3. Karabiny nebo háky
Bezpečnostní celotělový postoj se 2 zachycovacími body | janacechova.cz

1. Bezpečnostní celotělový postroj

Bezpečnostní mechanizmus k zastavení pádu těla, součást systému ochrany proti pádu z výšky. Je předurčen k zachycení lidského těla při pádu a po pádu v úhlu 500 proti svislé ose.

Pokud používáte certifikovaný výrobek, jeho cena může ovlivnit pouze konfort při nošení a při zachycení pádu, ne bezpečnost.

Spojovací prostředek | janacechova.cz

2. Spojovací prostředky

Slouží k zajištění osádky pracovního koše. Maximální délka 1,5 metru, ve stanovených případech s při vybavení pohlcovačem energie 1,7 až 2 metry.

Pokud je lano delší, člověk nepřežije. Síla vzniklá při zachycení těla je příliš veliká.

Karabina - doplněk spojovacího prostředku pro zajištění osádky pracovního koše | janacechova.cz

3. Pomůcky a doplňky

 • Karabiny
 • Háky 
 • KOTVÍCVÍ  BODY - místa kotvení spojovacího prostředku k pracovnímu koši.

Zdravotní požadavky na obsluhu pracovních plošin

 • Zdravotní způsobilost pro práce ve výškách, ověřena lékařem - požadavky
 • Pro plošiny na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.

Zvláštní odborná způsobilost osob

Samostatně obsluhovat zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen osoby, které mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost:

 • ve smyslu §3 zákona č. 250/2021 Sb. to jsou:
  vyhrazená technická zdvihací zařízení §3 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zařízeních zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
 • ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění to jsou:
  určená technická zařízení §1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)