7 TIPŮ pro ochranu života ve výškách

Smrtelný úraz pádem z výšky , Ing. Jana Čechová

Proti zbytkovým rizikům ve výškách používejte osobní ochranu. Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splňují pouze některé výrobky na trhu za předpokladu, správného použití.

Přečtěte si návod a dodržujte ho v praxi. Naučte se to! Gravitace je neúprosná a pády z výšek patří k nejhorším úrazům.

Nenechte se opít rohlíkem od šikovného obchodníka!  Profesionál nakupuje chytře, protože přesně ví CO a PROČ dělá. Neriskuje život pro pár kaček.

 1. Dbejte na kvalitu.
 2. Kupujte řádně označené výrobky s certifikátem a návodem k použití v češtině.
 3. Zkontrolujte si shodu v označení výrobku CE s dokumentací dodanou prodejcem.
 4. Zkontrolujte životnost výrobku – datum upotřebitelnosti (expirace) – vlastnosti plastů jsou proměnlivé v čase.
 5. Dříve než označíte výrobky vlastními nálepkami nebo popisky, ověřte si u dodavatele, že chemicky nebudou reagovat s materiálem OOPP a nezhorší jeho vlastnosti.
 6. Důkladně čtěte návody k používání výrobků a dodržujte je.
 7. Poškozený výrobek vyřaďte – postupujte podle návodu.

Podle statistiky většina těžkých a smrtelných úrazů připadá na pády z malých výšek v rozmezí od 1,5 až 5 metrů od úrovně terénu. Nejčastějším důvodem byla žádná nebo nevhodná přilba a absence protipádové ochrany.

Změňte to, dokud je čas – život máte jen jeden !

POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

A/ SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE číslo 89/685

určuje podmínky a požadavky na konstrukci, výrobu a metody testování OOPP pro výrobce  za účelem zajištění bezpečnosti uživatele. Splnění opravňuje výrobce k používání označení CE.

KATEGORIZACE – směrnice určuje kategorie záchytných ochranných pomůcek a stanovuje požadavky na jejich provedení a právo používání označení značkou CE na výrobku.
Výrobce vydává „Prohlášení o shodě CE“, kterým garantuje uživateli, že daný výrobek vyhovuje požadavkům směrnice 89/685/CEE.

 • 1. Kategorie OOPP – ochrana proti malým rizikům
 • 2. Kategorie OOPP – veškeré OOPP, co nespadají do kategorie 1 nebo 3
 • 3. Kategorie OOPP – ochrana proti rizikům, způsobujícím trvalé poškození zdraví nebo smrtelný úraz.

     OZNAČENÍ VÝROBKŮ ZNAČKOU CE

 • OOPP kategorie 1,2,3 – označení CE na výrobku
 • OOPP kategorie 2 a 3 – typová zkouška CE, provedená nezávislým orgánem, při které je ověřena shoda se směrnicí 89/686/CE za použití harmonizovaných norem. Vydání osvědčení o typové zkoušce CE (důvěrný dokument).
 • OOPP kategorie 3 – kontrola nezávislým pověřeným orgánem , který zaručuje shodu výrobních postupů s prověřovaným prostředkem osobní ochrany (OOPP) :
  – kontrolou finálního výrobku (postup 11A)
  – kontrolou výrobního procesu (postup 11B)

B/ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

číslo 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

C/ HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ NORMY

stanovují metody testování a definují minimální požadavky na výrobky. V praxi neomezují kreativitu výrobce. Proto počítejte s inovací, která je podmínkou přežití výrobce v náročném konkurenčním prostředí.

SHRNUTÍ

 • Naučte se identifikovat a hodnotit fatální a nevratná rizika.
 • Obhajte si rozsah své osobní ochrany.
 • Podle aktuální situace aktivně upravte výkon své osobní ochrany.
 • Poznejte možnosti a meze osobní ochrany.
 • Čtěte značení na výrobních štítcích OOPP.
 • Aktivně hledejte odpovědi na rizika spojená s vašim pracovním prostředím a s druhem vykonávané činnosti – podle toho vybírejte vhodné výrobky.
 • Osvojte si bezpečnostní předpisy, návody a dodržujte je.

Interní odkazy:

Externí odkazy

Print Friendly, PDF & Email
Tagy: